Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Yleiset myyntiehtomme

Yleiset myyntiehdot

I. Yleistä

1. Meidän toimituksemme, palvelumme ja tarjouksemme perustuvat aina seuraaviin ehtoihin. Nämä ehdot koskevat myös kaikkia tulevia liikesuhteita, vaikka näitä ehtoja ei enää uudelleen nimenomaisesti sovitakaan. Näiden ehtojen sisältämät määräykset omistuksenpidätyksestä, muista vakuusjärjestelyistä ja vastuunrajoituksista sitovat osapuolia.

2. Viimeistään tavaran tai palvelun vastaanottamisen jälkeen katsotaan, että nämä ehdot on hyväksytty. Ostajan vastauksia, joissa viitataan hänen omiin kauppa- ja ostoehtoihinsa, ei täten hyväksytä.

3. Poikkeukset näistä ehdoista ovat voimassa vain, jos me olemme ne kirjallisesti vahvistaneet.

4. Tietojenkäsittelylaitteiden tulostama liikekirjeenvaihto (esim. tilausvahvistukset, laskut, hyvitykset, tiliotteet, maksumuistutukset) ovat myös ilman allekirjoitusta oikeudellisesti sitovia.

5. Saatamme ostajille Suomen tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti tietoon, että käsittelemme yritysten välisissä liikesuhteissa tarvittavia henkilötietoja elektronisen tietojenkäsittelyn avulla ja luovutamme niitä eteenpäin vain oman konsernimme sisäpuolella.

6. Jos näiden ehtojen jokin määräys on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon.

II. Tarjous ja sopimuksen tekeminen

1. Teemme tarjouksemme sitoumuksetta. Tehdyt sopimukset ja sitoumukset tulevat sitoviksi vasta kirjallisen tilausvahvistuksemme tai toimituksemme jälkeen, viimeksi mainitussa tapauksessa lasku korvaa tilausvahvistuksen. Sama koskee täydennyksiä, muutoksia ja lisäsopimuksia.

2. Piirustukset, kuvat, mitat, painot tai muut tehotiedot esittelylehtisissä, mainoskirjeissä, hintaluetteloissa, muissa julkaisuissa tai tarjouksissamme ja/tai niihin kuuluvissa asiakirjoissa ovat vain suuntaa-antavia. Niiden sisältämän tiedot ovat sitovia vain silloin, kun sitovuudesta on nimenomaan sovittu.

3. Oikeudet rakennemuutoksiin pidätetään. Emme kuitenkaan ole velvollisia suorittamaan tällaisia muutoksia jo toimitettuihin tuotteisiin.

4. Poikkeukset tarjouksista ja hintaluetteloista tai muista ehdotuksista ovat voimassa vasta sitten, kun olemme vahvistaneet ne kirjallisesti.

5. Tarjoukseen kuuluviin ohjelmistoihin ja asiakirjoihin (esim. kuvat, piirustukset, kuvaukset) pidätämme omistusoikeuden, tekijänoikeudet ja muut oikeudet. Loppukäyttäjä saa käyttää niitä käyttötarkoituksen mukaisesti. Ne saa antaa kolmansien osapuolien käytettäväksi vain silloin, kun asiakirjat on nimenomaan tarkoitettu edelleen luovutettaviksi.

III. Hinnat

1. Hintamme on ilmoitettu, jos muuta ei ole sovittu, rahtivapaasti (Incoterm CIP) sisältäen pakkauskustannukset. Voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.

2. Kaikki 2 kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta ilmenevät huomattavan suuret kustannusten nousut (materiaali-, palkka-, energiakustannukset, lakiin perustuvat määräykset tms.) oikeuttavat meidät jälkilaskutukseen siten, että kustannusten nousu tulee huomioiduksi täysimääräisenä.

3. Jos tilaukselle ei ole sovittua hintaa, noudatamme toimituspäivänä voimassa olevaa hinnastoamme.

IV. Maksuehdot

1. Jos muuta ei ole sovittu, laskumme on maksettava 30 päivää laskutuksen jälkeen ilman vähennyksiä. Laskun katsotaan olevan maksettu vasta sinä päivänä, kun laskussa mainittu summa on meidän käytettävissämme.

2. Maksujen pidättäminen, vastasaatavan kuittaaminen tai maksujen käyttäminen joidenkin meidän puoleltamme kiistettyjen ostajan vaatimusten kattamiseen ei ole sallittua.

3. Jos kaikki aiemmat laskumme ovat tulleet maksetuiksi, ostaja on oikeutettu 2 % käteismaksualennukseen maksaessaan laskun 10 päivän sisällä laskun päivämäärästä. Käteisalennus koskee ainoastaan normaalihintaisia tuotteitamme. Käteismaksualennus lasketaan tavaran nettomyyntihinnasta, johon ei katsota kuuluvan pakkaus-, rahti- tai vakuutusmaksuja taikka muita vastaavanlaisia maksuja.

4. Olemme oikeutettuja ostajan tahdosta riippumatta kohdistamaan maksut ensin ostajan vanhempien velkojen maksamiseen. Jos kuluja ja korkoja on jo syntynyt, olemme oikeutettuja kohdistamaan maksut ensin kulujen, sen jälkeen korkojen ja vasta viimeiseksi velan pääoman maksamiseen.

5. Maksuviivästyksen tapahtuessa olemme oikeutettuja veloittamaan viivästyskorkoa 9,5 % vuodessa. Ostajan katsotaan olevan maksuviivästyksessä, jos hän ei ole suorittanut maksua maksukehotuksessa asetetun maksuajan kuluessa tai määriteltyyn kalenteripäivämäärään mennessä. Viivästyskorko ei rajoita oikeuttamme vaatia korvattavaksi muita maksuviivästyksestä aiheutuvia vahinkojamme.

6. Jos ostaja tulee maksukyvyttömäksi tai jos ostajalla on toistuvia maksuviivästyksiä, jos myyjällä on perusteltu syy olettaa ostajan maksukyvyn olevan vaarassa tai ostajaan kohdistetaan julkisia perintätoimenpiteitä, ostajaa koskeva yrityssaneeraus- tai konkurssihakemus on jätetty, olemme oikeutettuja vaatimaan koko saatavamme eräpäivästä riippumatta heti maksettavaksi. Sen lisäksi olemme oikeutettuja siihen, että vielä jäljellä olevat toimitukset toteutetaan ainoastaan etumaksua tai vakuuksia vastaan. Jos etumaksua tai vakuuksia ei myöskään kohtuullisen maksuajan asettamisen jälkeen ole suoritettu, olemme oikeutettuja purkamaan sopimuksen vielä toimittamattomien tuotteiden osalta, jolloin ostajan kaikki vaatimukset toimittamattomien tuotteiden osalta raukeaa.

Yllämainituissa tapauksissa voimme myös sopimuksen purkamisen sijasta vaatia omistuksenpidätyksemme perusteella muita jäljempänä olevan kohdan V mukaisia toimenpiteitä.

7. Mikäli ostajalla on jokin saatava meiltä, olemme oikeutettuja kuittaamaan ostajan saatavan omalla vastasaatavallamme.

V. Omistuksenpidätys ja muut vakuudet

1. Tavara on omaisuuttamme siihen saakka, kunnes kauppasuhteesta syntyneet maksuvelvoitteet (mukaan lukien mahdolliset lisälaskut ja muut saatavat) ovat tulleet kokonaisuudessaan maksetuiksi. Olemme oikeutettuja käyttämään omistuksenpidätysoikeuttamme minkä tahansa ostajan avoinna olevan laskun vakuutena.

2. Meidän toimittamiemme, vielä meidän omistuksessamme olevien tavaroiden käsittely tai muutokset tapahtuvat aina meidän toimeksiannostamme, aiheuttamatta kuitenkaan meille mitään velvoitteita. Jos meidän omistusoikeutemme päättyy sen vuoksi, että tuotteemme yhdistetään toiseen tuotteeseen, niin jo nyt sovitaan, että osittainen omistusoikeus kokonaisuuden muodostavaan tuotteeseen siirtyy meille vastaten tuotteemme suhteellista arvoa kokonaisuudesta. Ostaja säilyttää meidän osittain omistamaamme omaisuutta maksuttomasti ja hyvien kauppatapojen edellyttämällä huolellisuudella.

3. Ostajalla on oikeus käsitellä ja myydä omistuksen pidätysoikeuden kohteena olevaa tavaraa hyvän liiketavan mukaisesti.

4.Ostaja luopuu hyväksemme kaikista hänelle kuuluvista saatavista, jotka ovat syntyneet omistuksen pidätyksen kohteena olevien tavaroiden myynnistä, työstöstä tai käsittelystä tai yhdistymisestä toiseen tuotteeseen. Sama pätee myös kaikkiin muihin ostajan mahdollisiin saamisoikeuksiin, jotka perustuvat omistuksen pidätysehdon kohteena olevaan tavaraan, kuten esimerkiksi vakuutuskorvaus. Mikäli ostaja saa omalta asiakkaaltaan vakuuden omistuksenpidätyksen kohteena olevan tavaran luovuttaessaan, ostaja huolehtii ilman erillistä vaatimustamme, että sanottu vakuus siirretään meille siinä määrin, kuin se vastaa toimittamamme tuotteen arvoa.

Jos ostaja ei voi pätevästi luovuttaa asiakkaaltaan olevia saatavia meille, osapuolet toimivat siten, että päädytään siihen päämäärään, kuin saatava olisi pätevästi luovutettu meille. Ostaja valtuuttaa meidät vaatimaan saataviaan hänen nimissään meidän lukuumme ja mikäli ostaja ei ole enää oikeutettu itse vaatimaan saatavia, hän valtuuttaa meidät vaatimaan saataviaan omissa nimissämme ja omaan lukuumme. Me puolestamme valtuutamme ostajan perimään meille luovutettuja saataviaan omissa nimissään ja omaan lukuunsa pidättäen kuitenkin itsellämme oikeuden peruuttaa tämä valtuutus erillisellä ilmoituksella. Heti kun ostaja ei täytä velvoitettaan meitä kohtaan tai jokin kohdassa IV, alakohta 7 mainittu tilanne syntyy, täytyy ostajan meidän vaatimuksestamme julkistaa saatavien siirtyminen meille ja antaa meille tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Meillä on myös oikeus ilmoittaa ostajan velkojille saatavien siirtymisestä suoraan ja vaatia heitä maksamaan suoritus meille. Vastaava koskee mahdollisia meille siirtyneitä tai meille luovutettuja vakuusoikeuksia.

5. Toimitettua tavaraa ei saa ilman meidän suostumustamme pantata tai luovuttaa vakuudeksi sivulliselle. Jos kolmannella osapuolella on pääsy omistuksen pidätyksen kohteena olevaan tavaraan, ostaja tiedottaa hänelle meidän omistusoikeudestamme, ilmoittaa asiasta meille välittömästi ja antaa meille kaiken tarvittavan avun oikeuksiemme suojelemiseksi.

6. Ostajan toimiessa sopimuksen vastaisesti – erityisesti maksujen viivästyessä – meillä on oikeus saattaa omistuksemme voimaan ja vaatia heti omistuksen pidätyksen kohteena olevan tavaran luovuttamista ja välittömästi itse tai valtuutettujen henkilöiden avulla hankkia se haltuumme tai vaatia ostajaa luopumaan luovutusvelvollisuuksistaan kolmansia osapuolia kohtaan. Omistuksenpidätyksen voimaansaattaminen ei sisällä sopimuksen purkamista.

7. Jos meille annettujen vakuuksien arvo ylittää saataviemme määrän yhteensä yli 10 %, olemme ostajan niin vaatiessa velvoitettuja luovuttamaan itse valitsemamme vakuudet takaisin.

8. Mikäli asiakas haluaa palauttaa tilaamansa ja toimittamamme tuotteen, hyvitämme tuotteesta 80%. Tuote on oltava hyvässä kunnossa ja myyntikelpoinen sen palautuessa meidän varastoomme. Palautuskuljetuksen asiakas huolehtii itse tai erikseen sovitusti. Jos tuote on vioittunut tai rikki meistä riippumattomasta syystä, emme voi hyvittää tuotetta.

VI. Toimitus- ja suoritusajat

1. Ilmoittamamme toimitus- ja palveluajat ovat vain suuntaa-antavia, jollemme ole erityisesti sitoutuneet joihinkin täsmällisiin päivämääriin.

2. Toimitus- ja palveluaikoja on noudatettu, jos toimitettava esine on määräajan loppuun mennessä lähtenyt tehtaalta tai sen on ilmoitettu olevan lähetysvalmis tai jos suoritus on tehty.

3. Toimitusaika pidentyy vastaavasti sellaisen odottamattoman esteen ilmetessä, kuten työtaistelu, lakko ja työsulku, jotka ovat vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikäli tällaiset esteet todistettavasti vaikuttavat huomattavasti toimituksen kohteen valmistumiseen, tai muun velvollisuutemme täyttämiseen. Tämä pätee myös silloin, kun nämä olosuhteet koskevat alihankkijoitamme. Tällaisten esteiden alkamisesta ja päättymisestä ilmoitamme ostajalle tärkeissä tapauksissa niin pian kuin mahdollista.

4. Jos toimitusaika ylittyy, ostajalla on oikeus asettaa meille olosuhteita vastaava lisäaika toimituksen toteuttamista varten ja hänellä on oikeus purkaa sopimus asetetun lisäajan jälkeen. Viivästyksemme ei kuitenkaan oikeuta ostajaa vaatimaan vahingonkorvausta, jollei meidän voida osoittaa toimineen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

5. Jos toimitus viivästyy sellaisista syistä, jotka johtuvat ostajasta, häneltä veloitetaan yhden kuukauden kuluttua lähetysvalmiuden ilmoittamisesta varastoinnista aiheutuneet kustannukset, ja meillä on oikeus vaatia korvauksena ½ % tavaran laskutussumasta jokaista alkanutta 30 päivän ajanjaksoa kohden.

6. Toimitusajan noudattaminen edellyttää aina, että ostaja on täyttänyt omat sopimusvelvollisuutensa.

7. Meidän valittavaksemme jää kuljetustapa, kuljetusväline, kuljetusreitti sekä tarvittavien suojavälineiden laji ja määrä sekä huolitsijan tai rahdinkuljettajan valinta, samoin kuin pakkaaminen. Tämä tapahtuu meidän harkintamme mukaan noudattaen normaalia huolellisuutta kuljetuksessa ottamatta kuitenkaan vastuuta itse kuljetuksesta. Ostajan toivomuksesta voidaan lähetys vakuuttaa hänen kustannuksellaan varkauden, rikkoutumisen, kuljetus-, tulipalo- ja vesivahinkojen sekä muiden vakuutettavissa olevien vaaratekijöiden varalta.

8. Olemme oikeutettuja täyttämään toimitusvelvollisuutemme osissa.

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

1. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle kuljetusmuodosta riippumatta luovuttaessamme tavaran rahdinkuljettajalle tai tavaran noutajalle. Kun me vastaamme kuljetuksesta, vaaranvastuu kuuluu meille, kunnes tavara on luovutettu vastaanottopaikassa tai asetettu ostajan saataville. Edellä oleva koskee myös osittaisia toimituksia.

2. Ostajan on otettava tavara vastaan, vaikka niissä olisikin epäolennaisia puutteita, ottaen kuitenkin huomioon kohdassa VIII sanottu.

3. Reklamaatiot epätäydellisen, puutteellisen tai virheellisen toimituksen johdosta täytyy heti tavaran vastaanottamisen yhteydessä merkitä lähetysluetteloon tai rahtikirjaan, minkä lisäksi niistä on kuitenkin viimeistään 8 päivää lähetyksen vastaanottamisen jälkeen kirjallisesti ilmoitettava, sikäli kun ne ovat ostajan, hänen apulaistensa tai asiakkaidensa havaittavissa tavanomaista huolellisuutta noudattaen. Muussa tapauksessa toimitus katsotaan hyväksytyksi.

VIII. Kuljetus ja asennus

1. Jos kuljetus ja asennus kuuluvat vastuullemme, ostaja on velvoitettu ajoissa huolehtimaan kaikista tarvittavista hänelle kuuluvista toimenpiteistä. Kookkaampien tavaroiden tapauksessa ostajan on huolehdittava siitä, että rakennuksen sisäänkäynnin edustalle saakka on pääsy rekka- ja kuorma-autolla.

2. Ennen asennuksen alkua täytyy kaikki muuraus- ja kirvesmiestyöt sekä muut valmistelutyöt olla siinä vaiheessa, että asennus voidaan välittömästi aloittaa asentajien saapuessa paikalle ja suorittaa keskeytyksettä loppuun.

3. Jos asennus täytyy keskeyttää esimerkiksi siitä johtuen, että muuraus-, kirvesmiestyöt tai muut valmistelutyöt eivät ole edenneet tarpeeksi pitkälle, ostajan on huolehdittava asentamattomien komponenttien asianmukaisesta varastoinnista ja ryhdyttävä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joihin hän huolellisesti toimien ryhtyisi suojatakseen omaa omaisuuttansa. Tästä aiheutuneet lisäkustannukset, esim. odotusajat ja asennushenkilökunnan lisääntyneet matkakustannukset, maksaa ostaja.

IX. Vastuu virheestä ja muu vastuu

Vastuumme tavaran virheestä, joihin kuuluu myös nimenomaisesti luvattujen ominaisuuksien puuttuminen, rajoittuu seuraavaan:

1. Jos tuotteitamme ei vielä ole toimitettu ostajan asiakkaille tai jos ostaja käyttää tuotteitamme itse, vastaamme ostajalle tuotteessa mahdollisesti ilmenevästä virheestä, mikäli virhe ilmenee ennen kuin kaksi vuotta on kulunut vaaranvastuun siirtymisestä. Meidän vastuumme rajoittuu valintamme mukaan veloituksettomaan korjaukseen tai korvaavan tuotteen toimittamiseen. Virheistä on ilmoitettava meille viipymättä heti, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Muussa tapauksessa ostajan katsotaan menettäneen oikeutensa vedota virheeseen.

Jos korjaus tai korvaavan tuotteen toimittaminen ei ole mahdollista, ostaja voi valintansa mukaan vaatia sopimuksen purkamista tai hinnan alennusta.

Edellä sanotusta kahden vuoden pituisesta virhevastuustamme poiketen sovitaan kuitenkin, että siltä osin, kun toimittamamme tuote sisältää muilta hankkimiamme komponentteja   jatuoteosia, vastuumme rajoittuu siihen, mikä on komponenttien ja tuoteosien toimittajan vastuu meille.

2. Jos ostajan loppuasiakas vaatii kotimaassa virheellistä tavaraa takuuseen, vapautamme ostajan loppuasiakkaan vaatimuksista ja täytämme tavaran virhevastuuseen liittyvät velvollisuutemme suoraan loppuasiakkaalle siinä laajuudessa, kuin olemme ostajan suuntaan sitoutuneet edellyttäen kuitenkin, että ostaja antaa meidän suorittaa tarpeelliseksi katsomamme korjaustyöt loppuasiakkaalla ja että ostaja erityisesti varmistaa, että meillä on tarvittava aika ja että me saamme riittävän pääsyn laitteistoon tarvittavien tarkastusten, korjausten ja varatoimitusten suorittamista varten myös silloin, kun laitteisto on kiinteästi asennettu loppuasiakkaalle. Kaikki lisäkustannukset, jotka aiheutuvat vaikeutuneesta pääsystä laitteistoon tai riittämättömästä työtilasta, kuuluvat ostajan vastuulle.

3. Veloituksetta toimitettavat varaosat ja korjaukset kuuluvat siinä samassa laajuudessa takuun piiriin, kuin ne kuuluvat alkuperäisen toimituksen kohteen piiriin, kuitenkin ajallisesti rajoitettuina alkuperäisen toimituksen kohteen takuuajan päättymiseen saakka.

Pelkästään reklamaatioita koskevia neuvotteluitamme ei voida tulkita sellaisiksi, että virheestä katsotaan reklamoidun asianmukaisesti. Virheiden tarkastukseen valtuutetut henkilöt eivät ole oikeutettuja myöntämään virheestä mahdollisesti syntyvää vastuutamme.

Takuumme ei kata ostajan loppuasiakkaalle antamia lupauksia, emmekä ole vastuussa ostajan loppuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Maksullisesti toimitettujen varaosien tai maksullisesti tehtävien korjausten osalta myönnämme 2 vuoden takuun alkaen toimituksesta tai korjauksen suoritusajankohdasta.

4. Takuuta ei myönnetä sellaisille vioille, jotka ovat syntyneet soveltumattoman tai epäasianmukaisen käytön, ostajan tai kolmansien osapuolten suorittaman virheellisen asennuksen tai käyttöönoton johdosta, luonnollisen kulumisen seurauksena, virheellisen tai huolimattoman käytön johdosta, soveltumattomien käyttöaineiden käytön johdosta, erityisesti väärän poltinvalinnan tai poltinsäädön takia, soveltumattomien polttonesteiden käytön johdosta, kemiallisten tai sähkökemiallisten tai sähköisten vaikutusten johdosta, mikäli ne eivät ole aiheutuneet meistä johtuvista syistä, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisen sekä ostajan tai kolmansien osapuolten suorittamien epäasianmukaisten muutosten tai kunnostustöiden johdosta, ostajan tai muiden valmistajien osien käytön vaikutusten johdosta (esim. vieraat kattilapiirin ohjauskeskukset). Varaajan vedenlämmittimelle antamamme takuu edellyttää, että lämmitettävä vesi vastaa laadultaan käyttövettä siitä annettujen vallitsevien määräysten mukaisesti ja että käytettävät vedenkäsittelyjärjestelmät toimivat moitteettomasti.

Erityisesti kiinnitämme ostajan huomiota siihen, että takuuta ei ole, kun kuluvat osat, kuten esim. poltinsuuttimet, alhaisempien päästöjen poltinkappaleet, sulakkeet, tiivisteet, tulipesän verhoukset tai tulen kanssa kosketuksiin joutuvat sytytys- ja valvontalaitteiden osat ovat kuluneet normaalina pidettävällä tavalla.

Takuumme ei myöskään koske sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet voimakkaan pölynmuodostuksen aiheuttamasta ilman saastumisesta, syövyttävien höyryjen tai korroosion vaikutuksesta – erityisesti käytettäessä ei-diffuusiotiiviitä muoviputkia lattialämmityksissä – laitteiden sijoituksesta niille soveltumattomiin tiloihin (esim. pesutupiin tai harrastustiloihin) tai jos laitteita käytetään edelleen vian ilmenemisen jälkeen.

5. Emme vastaa myöskään tavaran virheestä, jos meille virheen ilmoittamisen jälkeen ei anneta tarvittavaa aikaa tai tilaisuutta suorittaa oman harkintamme mukaan tarvittavia korjauksia tai korvaavia toimituksia.

Vain käyttöturvallisuutta uhkaavissa kiireellisissä tapauksissa, suhteettoman suurten vahinkojen välttämiseksi tai jos me viivästymme vian korjaamisessa, ostajalla on oikeus poistaa vika itse tai antaa se kolmansien osapuolten poistettavaksi ja vaatia meiltä korvausta tästä syntyneistä kustannuksista. Edellytyksenä on kuitenkin aina, että meille tiedotetaan välittömästi asiasta.

6. Jos reklamaatio osoittautuu oikeutetuksi, kannamme korjauksesta tai korvaavasta toimituksesta syntyneet välittömät kustannukset, varaosan sekä sen lähetyksen kustannukset. Vaihdetuista osista tulee meidän omaisuuttamme ja ne on veloituksetta lähetettävä meille. Muutoin ostaja vastaa kustannuksista.

7. Ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen, vaan hänen oikeutensa toimituksen tai tavaran virheestä johtuen rajoittuu edellä selostettuihin oikeuksiin. Sama pätee myös suorittamiimme korjaus- tai takuutöihin. Tämä vastuunrajoitus ei sido, jos meidän osoitetaan toimineen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Me emme ole kuitenkaan koskaan vastuussa epäsuorista tai välittömistä vahingoista.

X. Oikeuspaikka ja muut kohdat

1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien kuitenkin kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettua lakia (CISG).

2. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi. Me voimme kuitenkin halutessamme saattaa minkä tahansa riita-asian Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

3. Tämä sopimus korvaa kaikki aikaisemmat Yleiset myyntiehdot.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet