ViCare- ja Vitotrol Plus -sovellusten käyttöehdot


Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), myöntää valmistajana ja lisenssinantajana (jäljempänä "lisenssinantaja") sinulle eli käyttäjälle ja lisenssinsaajalle (jäljempänä "lisenssinsaaja") oikeuden käyttää ViCare- tai Vitotrol Plus -sovellusta (jäljempänä "sovellus") näiden loppuasiakkaan käyttöehtojen (jäljempänä "käyttöehdot") mukaisesti.


1 § Käyttöehtojen kohde ja soveltamisala


Näiden käyttöehtojen kohteena on lisenssinantajan sovelluksen käyttöoikeuksien myöntäminen lisenssinsaajalle. Käyttöoikeudet antavat lisenssinsaajalle oikeuden ohjata Viessmann-lämmityslaitteistonsa käyttöä sovelluksen puitteissa tarjottujen toimintojen avulla. Sovellusta voidaan käyttää osana lisenssinsaajan Viessmann-lämmityslaitteiston käyttöä. Tätä varten lämmityslaitteistoa varten on oltava käytössä internetyhteys. Muut tekniset edellytykset, soveltuvat lämmityslaitteistot ja asennusohjeet ovat saatavilla tuotedokumenteissa täällä. Sovelluksen asentaminen on maksutonta. Käyttö edellyttää rekisteröitymistä 5 §:n mukaisesti sekä ViCare- ja Vitotrol Plus -sovellusten tietosuojaselvityksen hyväksymistä. Tietosuojaselvitys on saatavilla täällä.
Sovellus koostuu sovelluksen kohdekoodista sellaisena, kuin lisenssinantaja sen tarjolle asettaa ladattavaksi ja asennettavaksi kulloinkin käytettävää päätelaitetta varten (mahdollisesti alustan, kuten iTunes tai Google Play, kautta).


Näitä käyttöehtoja sovelletaan – jos ei nimenomaisesti toisin määrätä – sekä kuluttajiin että elinkeinonharjoittajiin. Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten (kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §). Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi (kuluttajansuojalain 1 luvin 5 §).


2 § Päivitykset


Lisenssinantaja tarjoaa asennettavaksi päivityksiä sovellusta varten sekä lämmityslaitteiston kautta päivityksiä tiedonvaihtokomponenttien, eli lisenssinsaajan lämmityslaitteiston internetliitännän, laiteohjelmistoa varten (jäljempänä "päivitykset"), jotta voidaan varmistaa sovelluksen turvallisuus tai ottaa huomioon sovelluksen toimintojen muutokset ja mukauttaa sovellus edistyvään tekniseen kehitykseen. Lisenssinantaja voi mukauttaa sovelluksen toimintoja oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta, kunhan toimintaa ei rajoiteta merkittävästi. Kyseisenlaisista mukautuksista lisenssinantaja ilmoittaa lisenssinsaajalle etukäteen. Lisenssinantaja suosittelee, että päivitykset asennetaan aina nopeasti. Jos lisenssinsaaja ei asenna päivityksiä lisenssinsaajan sähköpostiosoitteeseen ja sovelluksen kautta tulleidenmuistutukisen jälkeen, lisenssinantaja voi purkaa tämän sopimuksen ja poistaa siihen liittyvän käyttäjätilin.


Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta vaatia päivityksiä asetettavaksi saataville toimintojen laajentamista varten.


Lisenssinsaaja hyväksyy, että lisenssinantaja ylläpitää aina vain sovelluksen ajantasaista versiota. Kun takuu, joka sisältyy lämmityslaitteiston tai internetliitännän käsittävän jälkiasennuksen hankkimista koskevaan sopimukseen, päättyy, lisenssinantajalla on oikeus lakkauttaa sovellus sekä purkaa tämä sopimus.


3 § Käyttöoikeuksien myöntäminen, palvelun saatavuus


Rekisteröitymisen myötä lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle (katso rekisteröitymisvelvollisuutta koskeva 5 §) ei-yksinomaiset käyttöoikeudet kyseessä olevaan sovellukseen. Käyttöoikeudet myönnetään sovelluksen käyttöä varten näiden käyttöehtojen mukaisesti omaan käyttöön ja Viessmann-tuotteiden yhteydessä.


Käyttöoikeudet myönnetään seuraavien purkamisehtojen mukaisesti:
- lisenssinsaaja tunnustaa lisenssinantajan tekijänoikeuden eikä erityisesti muuta tai poista mitään tekijänoikeusmerkintöjä;
- lisenssinsaaja ei muuta ja/tai pura sovellusta (tämä ei vaikuta tekijänoikeuslain 25j ja 25k §:ien mukaisiin lisenssinsaajan valtuuksiin).


Jos lisenssinantaja sallii lisenssinsaajan siirtävän käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle, lisenssinsaaja varmistaa, että myös kolmas osapuoli tunnustaa nämä käyttöehdot ja noudattaa kaikkia niistä peräisin olevia oikeuksia ja velvollisuuksia.


Jotkut sovelluksen toiminnot edellyttävät yhteyttä lisenssinantajan järjestelmään ("backend") internetin välityksellä. Viessmann takaa vuosikeskiarvona 95 %:n käytettävyyden. Vähintään seitsemän (7) päivää etukäteen ilmoitettuja huoltoja (vuosikeskiarvona enintään viisi (5) tuntia/viikko) ei oteta tässä huomioon. Viessmann pyrkii suorittamaan huollot aikoina, jolloin sovellusta käytetään vain vähän.


4 § Tuetut päätelaitteet sekä tuetut laitteistot ja ohjelmistot


Lisenssinantaja antaa sovelluksen lisenssinsaajan saataville tuetun päälaitteen määräystenmukaiseen käyttöön. Tuetut päätelaitteet tai päätelaitteita koskevat vähimmäisvaatimukset on mainittu kulloinkin ajankohtaisissa tuotedokumenteissa, jotka ovat saatavilla täällä.


Sovelluksen käytössä on noudatettava lisenssinantajan määräämiä järjestelmä- ja ohjelmistoedellytyksiä kulloinkin ajankohtaisessa muodossa. Ne ovat saatavilla tuotedokumenteissa täällä. Ohjelmistoja sekä kolmansien osapuolten palveluita, joiden kanssa sovelluksen on tarkoitus toimia, saa käyttää ainoastaan lisenssinantajan hyväksynnän jälkeen. Lisenssinsaaja vastaa yksin järjestelmäedellytysten noudattamisesta. Yhteentoimivuutta koskevat kysymykset on välitettävä lisenssinantajalle.


5 § Rekisteröinti


Sovelluksen asianmukaista käyttöä varten lisenssinsaaja on velvollinen rekisteröitymään ja luomaan käyttäjätilin. Tässä yhteydessä hänen on annettava oikeat ja täydelliset tiedot henkilöllisyydestään, sähköpostiosoitteestaan, tarvittaessa asiakasnumerostaan ja muista käyttäjätiedoistaan, kuten asennuspaikasta, sekä päivitettävä tiedot, jos ne muuttuvat. Lisäksi hänen on ilmoitettava lisenssinantajalle, jos hänellä ei enää ole oikeutta käyttää laitteistoa (esimerkiksi jos talo, jossa laitteistoa käytetään, luovutetaan uudelle omistajalle). Tämän velvollisuuden rikkominen oikeuttaa lisenssinantajan estämään lisenssinsaajalta sovelluksen käytön.


Lisenssinantaja voi estää käyttäjätilin käytön, jos on syytä epäillä, että käyttäjätiliä on käytetty luvatta ja/tai käyttäjätililtä saadaan tai yritetään saada luvaton pääsy sovellukseen tai sen taustalla oleviin lisenssinantajan järjestelmiin (hakkerointi). Tällaisessa tapauksessa lisenssinantaja ilmoittaa asiasta kyseessä olevalle lisenssinsaajalle tämän käyttäjätilillä ilmoittettuun sähköpostiosoitteeseen välittömästi sekä mahdollistaa hänelle uudelleen pääsyn sovellukseen uuden käyttäjätilin luomisen avulla, ellei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella on syytä olettaa, että lisenssinsaaja on yrittänyt hankkia itselleen luvattomasti pääsyn lisenssinantajan järjestelmiin.


Lisenssinantaja voi peruuttaa tämän sopimuksen poikkeuksellisesti ilman irtisanomisaikaa sekä poistaa käyttäjätilin, jos lisenssinantajan taustajärjestelmät eivät voi pitkään aikaan (yli kuusi (6) kuukautta) ja muusta kuin omasta toimesta muodostaa yhteyttä lisenssinsaajan laitteistoon, ja jos lisenssinantaja on ilmoittanut tästä lisenssinsaajalle sovelluksen kautta sekä sähköpostitse käyttäjätilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen , ja kahdeksan (8) viikon kuluessa kyseisestä ilmoituksesta ole suoritettu korjaavia toimenpiteitä.


6 § Takuu


Lisenssinsaaja suorittaa sovelluksen konfiguroinnin omalla vastuullaan Viessmannin lämmityslaitteiden ajankohtaisten oheismateriaalien mukaisesti. Lisenssinsaajan on tarkastettava ohjelmisto niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Lisenssinsaaja ei saa vedota ohjelmiston virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä lisenssinantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.


Sovelluksen kautta saataville asetetuissa toiminnoissa ei ole vikoja, jos ne toteuttavat ne tehtävät, jotka sisältyvät sillä hetkellä voimassa oleviin tuotedokumentteihin, jotka ovat saatavilla täällä, tai joista on erikseen sovittu. Lisenssinantaja ei takaa, että sovelluksen toiminnot vastaavat lisenssinsaajan vaatimuksia.


Sovelluksen toimintoja koskevan virhevastuun edellytyksenä on vian toistettavuus. Lisenssinsaajan on annettava viasta riittävä kuvaus lisenssinantajalle. Jos lisenssinantajan saataville asettama sovellus on viallinen, lisenssinantaja korjaa vian kohtuullisen ajan kuluessa parantamalla sovellusta, kun parannuksen kustannukset ovat kohtuullisia. Jos parannus ei onnistu, lisenssinsaaja on oikeutettu ainoastaan alennukseen tai sopimuksen purkamiseen.
Lisenssinsaajan on tuettava lisenssinantajaa vian tunnistamisessa sopivalla tavalla, kuten paperitulosteilla, ruutukaappauksilla tai vian kuvauksilla.


Ylivoimaisesta esteestä aiheutuvat tapahtumat (mukaan luettuina lakko, työsulku ja vastaavat tilanteet, jos ne ovat ennakoimattomia, vakavia ja muusta kuin omasta syystä aiheutuneita), jotka vaikeuttavat lisenssinantajan velvollisuuksien toteuttamista huomattavasti tai tekevät siitä mahdotonta, oikeuttavat lisenssinantajan siirtämään velvollisuuksien toteuttamista myöhemmäksi esteen kesto ja kohtuullinen aloitusaika huomioon ottaen.


7 § Vastuu


Lisenssinantaja on rajoittamattomasti vastuussa, jos lisenssinantaja tai sen lailliset edustajat tai asiamiehet aiheuttavat vahinkoja tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Lisäksi lisenssinantaja on vastuussa lainsäädännön puitteissa pakottavien lakien, erityisesti tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskevien lakien, mukaisesti.


Lisäksi lisenssinantaja on vastuussa sellaisten velvollisuuksien lievästi huolimattomasta rikkomisesta, joiden toteuttaminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen suorittamisen ja joiden noudattamiseen sopimuskumppani voi tavallisesti luottaa ("kardinaalivelvollisuudet"). Lisenssinantaja on vastuussa näiden velvollisuuksien rikkomisesta vain sopimuksen tekemisen yhteydessä tyypillisesti odotettavissa olevan vahingon verran. Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa vastuuta ei sovelleta.

Lisenssinantaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet muista kuin lisenssinantajan aiheuttamista virheellisistä asetuksista tai sellaisten päätelaitteiden käytöstä, jotka eivät vastaa järjestelmävaatimuksia.

Lisenssinantaja ei vastaa muista kustannuksista, joita sovelluksen käytön yhteydessä aiheutuu (erityisesti mobiiliverkon kautta suoritettavan tiedonsiirron aiheuttamat kustannukset, mukaan luettuna datapalvelujen verkkovierailu). Tätä vastuun poissulkemista ei sovelleta, jos lisenssinantajan katsotaan syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen tai toimineen tahallisesti.


8 § Sopimuksen purkaminen


Lisenssinantaja on oikeutettu purkamaan tämän lisenssisopimuksen, jos lisenssinsaaja rikkoo sopimusta vakavalla tavalla, erityisesti näiden käyttöehtojen tai sovellukseen liittyvien tekijänoikeuksien vakavan rikkomuksen yhteydessä.


9 § Loppumääräykset


Jos tämän sopimuksen yksittäiset käyttöehdot ovat tehottomia tai jos niistä tulee tehottomia, niiden tilalle lisätään määräys, joka on mahdollisimman lähellä tehottoman käyttöehdon taloudellista tarkoitusta. Jos käyttöehto on tehoton tai jos siitä tulee tehoton, tämä ei vaikuta minkään muun käyttöehdon sovellettavuuteen tai tämän sopimuksen voimassaoloon kokonaisuudessaan.


Käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää lisenssinantajan oman harkinnan mukaan lisenssinsaajan kannalta kohtuullisessa laajuudessa. Tässä tapauksessa rekisteröidyille lisenssinsaajille tiedotetaan vähintään kuusi (6) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa kirjallisesti (esimerkiksi lisenssinsaajan käyttämän sähköpostiosoitteen tai tuotteen tiedotuspalvelun kautta). Muutettuja tai täydennettyjä käyttöehtoja sovelletaan, ellei lisenssinsaaja vastusta niitä ennen voimaantulohetkeä. Jos lisenssinsaaja ilmoittaa vastustavansa muutosta, lisenssinantaja voi purkaa tämän sopimuksen päättymään kuukausi sen jälkeen, kun lisenssinsaaja on ilmoittanut vastustavansa muutosta.


Näihin käyttöehtoihin ja niissä myönnettyyn lisenssiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi viedä riitaisuuden myös kotipaikkansa mukaan määrätyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.