Vastuullinen kehitys

Kolmannen sukupolven perheyrityksenä Viessmann tunnustaa yhteiskunnallisen vastuunsa sekä vastuunsa luonnon elinehtojen säilyttämisestä tuleville sukupolville. Resurssit ja ympäristön huomioon ottavat toimenpiteet kestävän kehityksen periaatteella ovat yrityskulttuurin perusarvoja kuten myös koko prosessiketjun jatkuva tehokkuuden parantaminen tavarantoimittajista loppuasiakkaaseen saakka.

Sustainability Report (pdf)

 

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Vastuullisen kehityksen strategia

Viessmannin vastuullisen kehityksen strategiaan kuuluu yhteiset lisäarvot:

- Tutkimus & Kehitys
- hankinta
- tuotanto
- myynti
- logistiikka
- tuotteiden käyttö
- jälleenkäsittely & kierrätys

Ohjausryhmä ja työryhmä

Viessmannin vastuullisuusstrategia koostuu niiden prosessien tärkeimmistä kohdista, jotka ovat välittömässä yhteydessä tuotteen elinkaareen (katso kuva). Mukana ovat ekologisten näkökohtien, kuten energia- ja materiaalitehokkuus, päästöt ja biologinen monimuotoisuus, lisäksi myös sosiaaliset aiheet kuten henkilökuntarakenne, työsuojelu ja terveydenhoito, koulutus ja työtyytyväisyys.

Käsiteltävät aiheet on jaoteltu neljään työryhmään, jotta analyysi olisi täydellinen:

- strategia & valvonta
- tuotteet & prosessit
- resurssit & infrastruktuuri
- työntekijät & työympäristö

Kaikkia toimintoja ohjataan ohjausryhmässä, joka jakaa tehtävät työryhmille ja vetää yhteen johtopäätökset. Ohjausryhmä raportoi johtokunnalle ja valmistelee päätökset.

Kaksivaiheinen vastuullisuusstrategia

Vastuullisuusstrategia toteutetaan kahdessa osassa:

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava tilannekatsaus. Sitä seuraa ensimmäisen vaiheen kuvaus kaikilla käsiteltävillä alueilla tunnuslukujen mukaan. Myös kattava analyysi tärkeimpien sidosryhmien, joihin kuuluvat asiakkaat, tavarantoimittajat, työntekijät, viranomaiset, kunnat, liitot ja järjestöt, tarpeista ja vaatimuksista on tärkeä osa ensimmäistä analyysiä.

Toisessa vaiheessa kootaan ja arvioidaan tilannekatsauksen tulokset. Lopuksi tulokset tuodaan käytäntöön eli sovitetaan standardeina koko yhtiötä koskeviksi tavoitteiksi. Tärkeimpien tunnuslukujen kohdalle asetetaan aikarajoitteiset tavoitteet ja ne jaetaan yrityksen ja yritysryhmän muiden yritysten vastuuhenkilöille.

pdca-zyklus.jpg

PDCA-sykli

Vastuullisuuteen liittyviä toimintoja koordinoi ohjausryhmä, joka raportoi hallitukselle.

Tarkastusjärjestelmä takaa sen, että tavoitteiden toteutumista seurataan ja palautetta vaaditaan. Järjestelmä koostuu tavoitteiden asettamisesta (Plan), toteuttaminen (Do), valvonta ja palaute (Check) sekä uusien tavoitteiden asettaminen (Act), jatkuva prosessi (PDCA-sykli), joka johtaa kaikkien tuotteiden ja prosessien parantumiseen ja kestävyyteen.

Allianz pro Nachhaltigkeit (Liitto vastuullisuuden puolesta)

Viessmann on perustanut avoimuuden tueksi online-foorumin, liitto vastuullisuuden puolesta. Kotisivut keräävät ja kokoavat tietoa vastuullisesta rakentamisesta, asumisesta ja saneerauksesta, joka oli aiemmin vain epätäydellisenä tai liian monimutkaisessa muodossa.

Liitto vastuullisuuden puolesta -projektin pitempiaikaisena tavoitteena luonnon resurssien vastuullinen käyttö sekä CO2-neutraali rakennusten ylläpito. Vastuullisuuden teema pitää viedä yhteiskunnan arkielämään ja ankkuroida sinne.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann on saksalaisen talouselämän ilmastonsuojelu- ja energiatehokkuusryhmän jäsen

Viessmann on yksi saksalaisen talouselämän ilmastonsuojeluryhmän 15 jäsenestä. Liitovaltion ympäristöministeriö, talousministeriö ja DIHK ovat herättäneet henkiin Yhteistyö 2009:n - lähinnä neljän perustajayrityksen kanssa. Viessmannin ohella olivat berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH ja Prinovis GmbH perustajat valinneet esimerkillisiksi energiatehokkuuteen ja ilmastonsuojeluun liittyvissä asioissa.

Jäsenyritysten on täytettävä tiukat kriteerit. Edellytyksenä on esimerkiksi, että ilmastonsuojelu ja energiatehokkuus ovat tärkeä osa yrityspolitiikkaa ja toiminnoista keskustellaan säännöllisesti ja avoimesti. Käyttötiedot ja kasvihuonekaasupäästöt kerätään ja tasautetaan systemaattisesti, ja ilmastosuojelua ja energiatehokkuus -teemat on integroitava yrityksen jatkokoulutustarjontaan.

Ilmastonsuojelun, energiatehokkuuden ja innovaatio -yhteistyön tavoitteena on hyödyntää yrityksissä näihin tavoitteisiin käytettävissä olevat mahdollisuudet. Innovatiivisen teknologian käyttö tulee integroida yrityksen käytäntöihin näiden mahdollisuuksien hyödyntämisenä, ja on luotava edellytykset sille, että kunnianhimoiset ilmastonsuojelun ja energiatehokkuuden tavoitteet saavutetaan taloudellisesti.

Lisätietoja ilmastonsuojeluryhmästä